Schrijf ons.

Mocht u geïnteresseerd zijn, een vraag hebben of uw kind willen aanmelden, stuur gerust een mail of bel naar de onderstaande gegevens.

Mail: info@spelrijk.nl

Telefoon: 06-48699869

 

Ik zal zo spoedig mogelijk contact met u opnemen. Wellicht tot ziens!

 

Momenteel zit de praktijk vol en kunnen we geen kinderen op korte termijn aannemen. Onze excuses hiervoor. 

 

Spelrijk Privacy verklaring en klachtenprocedure

1.1 De vaktherapeut heeft met de cliënt een vertrouwensrelatie. Uit de behandeling verkregen kennis valt onder de geheimhoudingsplicht. Bij aanvang van de behandeling wordt de cliënt of diens wettelijke vertegenwoordiger(s) ervan op de hoogte gebracht dat het beroepsgeheim kan worden doorbroken bij dreigend gevaar of aanhoudende schade (zie ook paragraaf 3.6). In dat geval wordt voorrang gegeven aan het recht van de cliënt om te worden beschermd tegen iedere vorm van geweld, misbruik en verwaarlozing.

 

1.2 De vaktherapeut zorgt ervoor dat anderen geen kennis kunnen nemen van wat er in de behandelruimte plaatsvindt, tenzij de cliënt schriftelijk heeft toegestemd dat anderen de behandeling of delen daarvan mogen waarnemen, direct via doorkijkwand dan wel audio-, video-/film- en computerregistratie. De cliënt kan die toestemming op elk moment intrekken. De toestemmingsverklaring wordt opgenomen in het dossier.

 

1.3 Mondelinge toestemming van de cliënt is nodig voor het aanwezig blijven van materiaal van een cliënt na de therapiesessie in de behandelruimte, in zodanige vorm dat andere cliënten of relevante derden daarvan kennis kunnen nemen.

 

1.4 De vaktherapeut verstrekt geen gegevens over de cliënt aan niet bij de behandeling betrokkenen zonder schriftelijke toestemming van de cliënt. Dit geldt ook voor audio-, video-, film-, en computer registraties, beeldend werk, computergegevens en dergelijke tenzij hij als gevolg van wettelijk voorschrift tot gegevensverstrekking verplicht is. De cliënt kan die toestemming op elk moment intrekken.

 

1.5 Als de cliënt schriftelijk toestemming geeft, kan uitsluitend ten behoeve van de behandeldoelen informatie worden ingewonnen bij/doorgegeven aan andere vooraf genoemde hulpverleners en/of instanties. Beroepscode voor de Vaktherapeutische Beroepen

 

1.6 Uitzonderingen op de geheimhoudingsplicht:

 

1.6.1 Bij het ontbreken van toestemming van de cliënt om informatie aan derden te verstrekken, kan de vaktherapeut zich pas dan ontheven achten van de plicht tot geheimhouding wanneer ten minste voldaan is aan al de vijf hieronder genoemde voorwaarden: 1. Alles is in het werk gesteld om toestemming van de cliënt te verkrijgen. 2. De vaktherapeut verkeert in gewetensnood door het handhaven van de geheimhouding. 3. Doorbreking van het geheim is de enige weg om het probleem op te lossen. 4. Het is vrijwel zeker dat het handhaven van de geheimhouding voor de cliënt en/of derden aanwijsbare en ernstige schade en/of gevaar oplevert. 5. De vaktherapeut is er vrijwel zeker van dat door de doorbreking van de geheimhouding die schade aan de cliënt en/of derden kan worden voorkomen of beperkt.

 

1.6.2 Als de vaktherapeut bij de rechter moet getuigen of vragen moet beantwoorden die in strijd zijn met de geheimhouding, dan moet hij zich beroepen op het verschoningsrecht. Wanneer de rechter het verschoningsrecht niet toestaat, dan beperkt de vaktherapeut zich tot de feitelijke informatie en uitsluitend tot die informatie waarom gevraagd wordt. Hij geeft geen waardeoordeel over de cliënt.

 

1.6.3 Ten behoeve van intervisie of supervisie mag de vaktherapeut geanonimiseerde cliëntgegevens verstrekken aan en bespreken met anderen, bijvoorbeeld voor opleidingsdoeleinden (met een stagiaire).

 

1.6.4 Informatie over de cliënt mag alleen in publicaties, lezingen of onderwijs worden verwerkt, als deze tevoren redelijkerwijs onherkenbaar en onherleidbaar is gemaakt. De vaktherapeut blijft verantwoordelijk voor het anonimiseren van het materiaal.

 

1.6.5 De vaktherapeut draagt alleen herkenbaar materiaal over aan de onderzoeker (of docent of publicist), nadat hij: a) artikel 3.4. in acht heeft genomen en b) van de onderzoeker (c.q. docent of publicist) een schriftelijke verklaring ontvangen heeft dat hij het onherkenbaar maken op adequate wijze zal uitvoeren en dat hij ook in bredere zin de voorschriften aangaande het bewaren van vertrouwelijkheid in de geest van deze code in acht zal nemen. De onder a en b genoemde verklaringen dienen te worden opgenomen in het dossier.

 

1.7 Digitale communicatie

 

1.7.1 Bij digitale communicatie zijn de vaktherapeute en de cliënt en/of diens wettelijke vertegenwoordiger(s) ieder voor zich verantwoordelijk voor het eigen aandeel met betrekking tot het waarborgen van de vertrouwelijkheid door het (doen) treffen van de noodzakelijke technische maatregelen.

 

1.7.2 De vaktherapeut draagt een bijzondere verantwoordelijkheid voor het aan cliënten en/of diens wettelijke vertegenwoordiger(s) verschaffen van heldere informatie over digitale communicatie, in het bijzonder de risico’s van elektronisch gegevensverkeer. De vaktherapeut geeft in dit kader onder meer aan op welke wijze de vertrouwelijkheid van de communicatie en van de behandelingsinformatie is gewaarborgd. Beroepscode voor de Vaktherapeutische Beroepen 6 4 Dossierbeheer en inzagerecht 4.1 De vaktherapeut die een eigen praktijk voert, zorgt voor een systematische dossiervorming van voor de behandeling relevante stukken. Voor het dossierbeheer en het inzagerecht gelden de richtlijnen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De bewaartijd voor het dossier is minimaal 20 jaar na beëindiging van de behandeling. De termijn voor minderjarigen gaat lopen op het moment dat de cliënt de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. 4.2 De vaktherapeut legt over de (voortgang van de) behandeling rekenschap af aan de cliënt. 4.3 De cliënt heeft recht op inzage in het vaktherapeutisch behandelplan en de voortgangsrapportage. Aanbevolen wordt de inzage plaats te laten vinden in aanwezigheid van de therapeut, waarbij hij mondelinge uitleg kan geven. De cliënt heeft recht op een kopie van het dossier tegen een redelijke vergoeding. 4.4 De vaktherapeut maakt gedurende de behandeling werkaantekeningen en/of banden/of video-opnamen en bewaart deze met inachtneming van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Deze werkaantekeningen en opnamen behoren niet tot het dossier en zijn niet ter inzage. 

 

Privacywetgeving (AVG)

Voor een goede behandelin is het noodzakelijk dat ik, als behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WBGO). Het dossier bevat aantekeningen over de gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenoemen die voor de behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld de huisarts of bij school.

 

 

Ik doe mijn best om de privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

      - Zorgvuldig omga met persoonlijke en medische gegevens;

      - Er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot het dossier.

 

Privacy in het dossier

Als behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in het dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De gegevens uit het dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

         - Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar               een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

         - Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.

         - Voor het geanonimeerse gebruik tijdens intercollegiale toetsing (super/intervisie).

         - Een kleind deel van de gegevens uit het dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of                mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van de gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. De gegevens in het dossier blijven zoals in de WGBO wordt vereist 20 jaar bewaard.

 

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt als u de factuur zelf betaald staan de gegevns die door de zorgverzekereaar of sociale verzekeringsbank gevraagd worden, zodat u deze nota kunt declareren.

- Naam, adres en woonplaats

- Geboortedatum

- BSN of SVB-klantnummer (indien wettelijk verplicht)

-De datum van de behandeling

- Een korte omschrijving van de behandeling zoals voorgeschreven door de zorgverzekeraar, gemeente of Sociale      Verzekeringsbank en indien van toepassing de bijbehhorende prestatiecode. Bijvoorbeeld Sessie of consult.

- De kosten van de behandeling.

 

Beroepscode en klachtenprocedure

De door de FVB/NVVS geformuleerde beroepscode geldt als richtlijn voor het handelen van de bij de FVB?NVVS aangesloten beroepsbeoefenaren. Hier kunt u de beroepscode inzien. https://fvb.vaktherapie.nl/klachten

Bent u niet eens met de gang van zaken, dan hoor ik dat graag van u. 

De klachtenprocedure inzake de jeugdwet, de klachtenprocedure voor overige cliënten als het beroepscompetentieprofiel GZ Vaktherapeut en beroepsprofiel speltherapeut kunt u inzien.

Ik ben in het bezit van een (recente) Verklaring omtrent het gedrag.

Ik ben verplicht om bij vermoeden van een dreigende situatie rond de cliënt hier melding van te doen in de verwijsindex.